81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie Nr 35/2020

Dyrektora ZSO w Michowie

z dnia 04 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji pracy ZSO od 09 XI 2020 r. do 29 XI 2020 r.

 ( zdalne nauczanie w I – III i  IV – VIII)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ). Z późniejszymi zmianami.

 

§ 1

 1. W dniach 09 XI 2020 r. – 29  XI 2020 r. klasy I – III i  IV – VIII uczą się zdalnie.
 2. Plan pracy szkoły i rozkład zajęć nie ulegają zmianie.
 3. Wszystkie zajęcia prowadzone są na platformie TEAMS ( lekcje, zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze, PPP, dyrektorskie, specjalistyczne itd. ).
 4. Nauczyciele pracują zdalnie ze szkoły lub z domu, wedle złożonej do Dyrektora ZSO deklaracji online na emaila lub w Librusie, chyba że w zarządzeniu postanowiono inaczej.
 5. Nauczyciel przebywający w kwarantannie w domu, za zgodą dyrektora i po wyrażeniu woli pracy, może pracować zdalnie.
 6. Zaleca się zróżnicowane prowadzenie lekcji w ciągu dnia. Za ustalenia w tej mierze odpowiada wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w klasie.
 7. Pracujemy wg dotychczasowego planu w realnym czasie pracy każdego nauczyciela i każdej klasy, nie przewiduje się w tej mierze żadnych odstępstw.
 8. Wychowawcy odpowiadają za przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zdalnego nauczania w swojej klasie i poinformowanie o tym dyrektora, a także za koordynację zdalnego nauczania w swojej klasie i pomoc uczniom w tym zakresie.
 9. Lekcje w TEAMSIE trwają 30 minut, z 15 minutowym przygotowaniem całej klasy, czasem na zebranie uczestników.
 • Świetlica szkolna czynna jest tylko dla uczniów rodziców zaangażowanych w walkę z covid, a więc: pielęgniarek, lekarzy, kierowców karetek, sanitariuszy, salowych itp., pracowników sanepidu po przedstawieniu zaświadczenia dyrektorowi ZSO.
 • Nauczyciele świetlicy pozostają do dyspozycji dyrektora ZSO. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pracują stacjonarnie, jeśli nie – zdalnie.
 • Nauczyciele pracujący w świetlicy świadczą pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów objętych świetlicą, dokumentując to w dzienniku pracy świetlicy.
 • Każdy nauczyciel świetlicy odpowiada za stworzenie na Teamsie swojej grupy świetlicowej. Działaniami tymi koordynuje koordynator świetlicy.
 • Bibliotekarka ZSO prowadzi edukację czytelniczą w Teamsie w wymiarze 1 h na dwa tygodnie na klasę, odpowiednio to dokumentując. Pozostały czas pracy może pracować stacjonarnie, zajmując się inwentaryzacją.
 • Pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, specjalista zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej spotykają się z uczniami w Teamsie.
 • Pedagog prowadzi w Teamsie – raz na dwa tygodnie w każdej klasie – profilaktykę wynikającą z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, odpowiednio to dokumentując.
 • Odbywają się stacjonarne konsultacje egzaminacyjne dla klas ósmych – 5 osobowe, 45 minutowe, raz w tygodniu jeden przedmiot – matematyka, j. polski, j. angielski. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych dostarczą do 12 XI dyrektorowi grafik konsultacji egzaminacyjnych dla chętnych uczniów. Uczniowie klas ósmych, chęć uczestniczenia w konsultacjach, zgłaszają do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych ( zgłoszenie online w Librusie do 10 XI, do godz. 12.00.).
 • Wychowawcy z zespołami nauczycieli uczących w klasie są odpowiedzialni za dostosowanie procesu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Proszę dołożyć wszelkich starań w bieżącym wypełnianiu dokumentacji nauczania/opieki, bo będzie to podstawą świadczenia pracy i zapłaty za nią.
 • Podstawą obecności ucznia jest zalogowanie się w TEAMSIE ( udział w lekcji ) i odbiór wiadomości od nauczyciela w Librusie/jako towarzyszący działaniom w Teamsie/ w realnym czasie trwania lekcji. Nie dopuszcza się dowolności czasowej w tym względzie. Strategie pracy/nauki z dziećmi z rodzin wielodzietnych, należy ustalać z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu. O rozwiązaniach decydują: wychowawca, nauczyciel, rodzice.
 • Zespoły nauczycieli uczących w danej klasie ustalą równomierne obciążenie pracami między różnymi przedmiotami. Priorytetowo traktujemy przedmioty egzaminacyjne: matematykę, j. polski, j. angielski.
 • Nieuzupełnienie na bieżąco dokumentacji nauczania/opieki będzie traktowane jako nieobecność w pracy.
 • Klasy I – III i IV – VIII nie mogą korzystać z obiadów podczas zdalnego nauczania.
 • Bezwzględnie nie wolno nagrywać lekcji i udostępniać jej w sieci i na innych nośnikach elektronicznych pod sankcją odpowiedzialności prawnej.
 • Wszelkie inne, nieujęte w zarządzeniu sprawy będą komunikowane codziennie w Librusie. Zobowiązuję więc wszystkich rodziców, uczniów i nauczycieli do traktowania wiadomości w dzienniku elektronicznym jako ,,gorącej linii.’’

 

§ 2

       Zarządzenie  wchodzi w życie w dniu 09 XI 2020 r.

Bożena Morawska

Dyrektor ZSO

 

Zapraszamy do komentowania!

,