Projekty EFS - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie
81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

projekty

Na początku stycznia 2011 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Uczeń online” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Jesteśmy jedną z 50 szkół w Polsce, która została zakwalifikowana do projektu przez organizatora:  spółkę SuperMemo World z Poznania. W ramach projektu powstało w szkole koło lingwistyczne dla uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjum. W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczy w nim łącznie 27 uczniów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w sali informatycznej. Koordynatorem koła jest nauczyciel j. niemieckiego mgr Mariusz Morawski. Szkoła otrzymała również sprzęt multimedialny wartości 7 tys. zł., który  służy uczniom do realizacji projektu.

Praca koła  polega na udostępnieniu  uczniom cyfrowch narzędzi pracy własnej i grupowej – biblioteki multimediów, wzorcowych kursów i testów, forum dyskusyjnego. W serwisie supermemo.net.pl publikowane są również materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane prace są recenzowane przez nauczycieli, a najlepsze publikacje nagradzane są w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) konkursach.

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą w zajęciach wyjazdowych do najlepszych uczelni wyższych w całej Polsce. Celem wykładów na uczelniach jest wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie z wiedzy kadry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki na studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach kół naukowych organizowane są dwutygodniowe obozy naukowe pełne atrakcji.  Jest to wspaniała okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski. W sierpniu 2011 w obozie w Białym Dunajcu uczestniczyło 4 uczniów, uczestników projektu z naszej szkoły. We wrześniu 2011 do projektu przystapiła grupa 15 uczniów z obecnych klas pierwszych gimnazjum. W roku 2013 do projektu przystąpiła kolejna grupa 10 uczniów z gimnazjum. W sierpniu 2013 roku grupa 7 uczniów uczestniczyła w obozie naukowym w Węgierskiej Górce, zaś w 2014 roku 8 uczestników projektu pojechała na obóz naukowy do Białego Dunajca. Uczestnicy projektu wielokrotnie nagradzani byli w kolejnych edycjach konkursu „Wrzuć kurs” polegającym na opublikowaniu najlepszeej aplikacji o tematyce naukowej na platformie edukacyjnej supermemo.net.pl

                                                                                        Koordynator projektu

                                                                                         Mariusz Morawski

 

wioska

 „Wioska w cieniu miasta – przełamujemy bariery i wyrównujemy szanse”

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych uczniów z ZSO w Michowie i uczniów z dużych miast. Projekt daje szanse nadrobienia zaległości i poszerzenia wiedzy. Pozwala na rozwijanie pasji naukowych oraz wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności, które w przyszłości pomogą im kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe. Celem projektu jest również wykształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspieranie samodzielności edukacyjnej uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

 Zajęcia organizowane w ramach projektu:

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

– edukacja matematyczna (uczniowie I-III SP);

– matematyka (ucz. IV-VI, G i LO);

– geografia (ucz. LO);

– przyroda (ucz. IV-VI SP);

– biologia (ucz. G i LO);

b) warsztaty z języka angielskiego (ucz. I-VI SP, G i LO);

c) zajęcia informatyczne (ucz. IV-VI SP i I-III G);

d) Szkolny Ośrodek Kariery:

– zajęcia z doradcą zawodowym (ucz. G i LO);

– zajęcia socjoterapeutyczne (ucz. IV-VI SP);

– warsztaty: „Jak uczyć się szybciej i skuteczniej” (ucz. IV-VI SP);

– warsztaty z technik uczenia się (ucz. G i LO);

– spotkania indywidualne z psychologiem (dla wszystkich zainteresowanych);

e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

– warsztaty orgiami (ucz. I-VI SP i G);

– warsztaty teatralne (ucz. I-VI SP i G);

– warsztaty turystyczno- krajoznawcze (ucz. G i LO);

– zajęcia sportowe (ucz. IV-VI, G i LO);

– zajęcia plastyczne (ucz. I-VI SP, G, LO);

– zajęcia taneczne (ucz. I-VI SP, G i LO);

– wyjazdy na basen- w soboty od 10.2010r. do 03.2011r. (ucz. I-VI SP, G, LO).

W ramach projektu organizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz obóz językowy.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

– dowozy na zajęcia i odwozy;

– poczęstunek na każdych zajęciach;

– pomoce naukowe, gry i zabawy oraz materiały dydaktyczne.

kapital_ludzki_kolor    fundusz

ORE                 CEO

Nasza szkoła uczestniczy w roku szkolnym 2013/2014 w programie Aktywna edukacja.

logo_cyfrowa_szkola

Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość oświaty. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

Program Aktywna edukacja jest częścią wieloletniego rządowego projektu „Cyfrowa szkoła” rozwijającego kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

cyfrowa_logo

Nauczyciele biorący udział w programie biorą udział w interaktywnym kursie e-learningowym składającym się z kilku modułów. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla jego roli w programie, realizuje opisane w kursie zadania i przedstawia ich efekty. Kurs  ma charakter coachingowy. Opiera się na indywidualnej relacji uczestnika oraz moderatora, który wspiera refleksję nad prowadzonymi działaniami informacją zwrotną. Platforma kursu sprzyja również komunikacji między nauczycielami, co pozwala na bieżąco wspólnie omawiać wątpliwości i problemy związane z wykonywanymi zadaniami.

Szkolny kodeks TIK

 

 kapital_ludzki_kolor                               fundusz

 Edukacja szansą na lepszy start

gimnazjalistów z gminy Michów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Ulotka_projekt

Realizowany w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r. ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Michowie i Gimnazjum nr 2 w Rudnie.

Głównym jego celem jest wyższy poziom oferty edukacyjnej w dwóch gimnazjach  z terenu Gminy Michów poprzez realizację 2 programów rozwojowych.

Projekt daje szanse nadrobienia zaległości i poszerzenia wiedzy oraz przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Pozwala na rozwijanie pasji i zainteresowań.

Cele szczegółowe Projektu:

– Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych: matematycznych, przyrodniczych, kompetencji w   zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym (j. angielskim).

– Zmniejszenie problemów opiekuńczo- wychowawczych i zorganizowanie uczniom czasu wolnego poprzez ich udział w warsztatach fotograficznych, zajęciach sportowych i zajęciach z przedsiębiorczości.

– Zwiększenie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

– Podwyższenie poziomu kompetencji informatycznych.

– Podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w dwóch szkołach.

Program Projektu w szczególności obejmuje:

1) zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki;

2) zajęcia wyrównawcze i rozwijające z j. polskiego;

3) zajęcia wyrównawcze i rozwijające z j. angielskiego;

4) zajęcia z przedmiotów przyrodniczych;

5) doradztwo edukacyjno – zawodowe w Rudnie;

6) zajęcia informatyczne z wykorzystaniem ICT;

7) zajęcia sportowe;

8) warsztaty fotograficzne z obróbką komputerową;

9) zajęcia z przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

– dowozy na zajęcia i odwozy;

– nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce naukowe i materiały dydaktyczne.

Biuro Projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów, tel. 81 8566039.

[prettyfilelist type=”doc,pdf,xls,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”4290″ orderby=”title” filesPerPage=”10″]