81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie
.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 2020-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub
  funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27. Deklarację
sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Mariusz Morawski, m.morawski@onet.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507563643. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

 1. Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku hali sportowej od południa.
 2. Platforma pionowa w budynku hali sportowej oraz platforma przyschodowa w starym budynku szkoły.
 3. Szkoła jest w pełni dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku: winda. platforma, łazienki,
  podjazd, parking;
 4. Przy wejściu do budynku hali sportowej od południa jest wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnych tuż przy
  podjeździe.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak.
 6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Raport z Audytu Dostępności Cyfrowej ZSO w Michowie BIP     hasło: KSp72@1!L

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego