81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Rekrutacja do klasy I SP

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 3 /2020 Wójta Gminy Michów z dnia 29 stycznia 2020 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przedstawia się następująco:

I. Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły– przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 01.2020 r. do 11.03.2020 r. do godz.15:00

2. Dzieci spoza obwodu szkoły – przyjmowane do szkoły w toku postępowania rekrutacyjnego. Należy złożyć WNIOSEK
o przyjęcie do klasy I w terminie od 30.01.2020 r. do 11.03.2020 r.        

II. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych – 13.03.2020 r. godz. 9:00.

III. Potwierdzenie pisemne przez rodzica opiekuna prawnego dziecka , woli przyjęcia do szkoły – od 13.03.2020 r.- 18.03.2020 r. do godz. 15:00.

IV. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych – 23.03.2020 r. godz.9:00

 

 ZGŁOSZENIA I WNIOSKI DO POBRANIA PONIŻEJ ORAZ W SEKRETARIACIE  SZKOŁY!!

zarzadzenie Wojta Gminy Michów

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-pierwszej-klasy-w-SP (1)

Zgłoszenie-dziecka-do-I-kl-SP

Oświadczenie-o-miejscu-zamieszkania

 

 

 

 

,