81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Rekrutacja do klasy I SP

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 /2021 Wójta Gminy Michów z dnia
29 stycznia 2021 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przedstawia się następująco:                                                                       

  1. Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły– przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA + oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 29.01.2020 r. do 10.03.2020 r. do godz.15:00

  1. Dzieci spoza obwodu szkoły – przyjmowane do szkoły w toku postępowania rekrutacyjnego.

Należy złożyć WNIOSEK o przyjęcie do klasy I w terminie od 29.01.2021 r. do 10.03.2021 r.

 

3. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych – 12.03.2021 r. godz. 9:00.

  • Potwierdzenie pisemne przez rodzica opiekuna prawnego dziecka , woli przyjęcia do szkoły – od 12.03.2021 r.- 18.03.2021 r. do godz. 15:00.
  • Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych – 23.03.2021 r. godz.9:00

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE
Z PODPISEM OBYDWOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA.

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA

ZARZADZENIE Nr 7_2021 DYREKTORA ZSO

Zgłoszenie-dziecka-do-I-kl-SP

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-pierwszej-klasy-w-SP

Oświadczenie-o-miejscu-zamieszkania