81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych w szkole

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów, tel. 81 85 660 39, e-mail: zso.michow@vp.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: m.bojanowska@vp.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele       i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,  ustawie o prawie oświatowymi innych właściwych przepisach.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  2. niezbędność do wykonania umowy
  3. zgoda osoby
  4. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
  5. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina)  i organowi nadzorczemu (Lubelski Kurator Oświaty).
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;
  2. dla przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych;
  3. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania;
  4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów;
  5. dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania;
 2. do usunięcia danych.
  W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego  Administratora  jest obligatoryjne z uwagi  na: m. in. Ustawę z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty,  Ustawę  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe.
  Brak podania tych danych oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.