81 85 660 39, 514-551-837
zso.michow@vp.pl

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2016/2017

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie

 

Semestr I 01.09. 2016 – 15.01. 2017

Semestr II 30.01. 2017 – 23.06. 2017

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2016
2 Wywiadówka (wybory Rady Rodziców) 06.09.2016 godz.16.00
3 Wywiadówka (informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych) 08.12.2016 godz. 16.00, formalnie czas do: 10.12.2016
4 Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacji śródrocznej 20.12.2016
5 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 – 31.12.2016
6 Klasyfikacja śródroczna (konferencje) 10.01.2017 – SzP, 11.01.2017 – Gim.
7 Wywiadówka śródroczna 12.01.2017  godz. 16.00
8 Podsumowujące posiedzenie rad pedagogicznych za semestr I 13.01.2017
9 Ferie zimowe 16.01. – 29.01.2017
10 Wiosenna przerwa świąteczna 13.04. – 18.04. 2017
11 Egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna
 • część matematyczno-przyrodnicza
 • język obcy

 

 • 19.04.2017 godz. 9:00 i 11:00
 • 20.04.2017 godz. 9.00 i 11:00
 • 21.04.2017 godz. 9.00 i 11:00

12 Wywiadówka (informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych)  16.05.2017 godz. 16.00, formalnie czas do: 26.05.2017
13 Informacje o ocenach końcoworocznych 12.06.2017
14 Festyn Rady Rodziców połączony z Dniem Dziecka 28.05.2017 godz. 14.00. – 21.00.
15 Klasyfikacja końcoworoczna – konferencje 19.06.2017 – SzP, 20.06.2017 – Gim.
16 Podsumowujące posiedzenia rad pedagogicznych SzP i Gim. 26.06.2017 godz. 11.00
17 Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 godz. 8.00. w Kościele, godz. 9.00  w ZSO
18 Wyniki egzaminów zewnętrznych 19.06.2017, wydanie zaświadczeń –23.06. 2017
19 Ferie letnie 23.06 – 31.08.2017.
20 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej:

 • 14.10.2016
 • 31.10.2016
 • 21.04.2017 po odpracowaniu  04.06.2017 w festyn
 • 02.05.2017
 • 04.05.2017
 • 05.05.2017
 • 16.06.2017  (7 dni)

21 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum:

 • 14.10.2016
 • 31.10.2016
 • 21.04.2017
 • 02.05.2017
 • 04.05.2017
 • 05.05.2017
 • 16.06.2017   (7 dni)

22 Egzaminy poprawkowe 21.08. – 23.08.2017