81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2017/2018

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie

 

Semestr I 04.09. 2017 – 26.01. 2018

Semestr II 12.02. 2018 – 22.06. 2018

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 04.09.2017
2 Wywiadówka (wybory Rady Rodziców) 06.09.2017 godz.16.00
3 Wywiadówka (informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych) 12.12.2017 godz. 16.00, formalnie czas do: 22.12.2017
4 Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacji śródrocznej 10.01.2018
5 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 – 31.12.2017
6 Klasyfikacja śródroczna (konferencje) 22.01.2018 – SzP, 23.01.2018 – Gim.
7 Wywiadówka śródroczna 25.01.2018  godz. 16.00
8 Podsumowujące posiedzenie rad pedagogicznych SzP i Gimn. za semestr I 26.01.2018 godz. 15.00
9 Ferie zimowe 29.01. – 11.02.2018
10 Wiosenna przerwa świąteczna 29.03. – 03.04. 2018
11 Egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna
 • część matematyczno-przyrodnicza
 • język obcy

 

 • 18.04.2018 godz. 9:00 i 11:00
 • 19.04.2018 godz. 9.00 i 11:00
 • 20.04.2018 godz. 9.00 i 11:00

12 Wywiadówka (informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych)  15.05.2018 godz. 16.00, formalnie czas do: 22.05.2018
13 Informacje o ocenach końcoworocznych 06.06.2018
14 Festyn Rady Rodziców połączony z Dniem Dziecka 27.05.2018 godz. 14.00. – 21.00.
15 Klasyfikacja końcoworoczna – konferencje 18.06.2018 – SzP, 19.06.2018 – Gim.
16 Podsumowujące posiedzenia rad pedagogicznych SzP i Gim. 25.06.2018 godz. 10.00
17 Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 godz. 8.00. w Kościele, godz. 9.00  w ZSO
18 Wyniki egzaminów zewnętrznych 15.06.2018, wydanie zaświadczeń –22.06. 2018
19 Ferie letnie 22.06 – 31.08.2018
20 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej:

 • 02.11.2017
 • 03.11.2017
 • 20.04.2018 dzień zdawania j. obcego w gimnazjum
 • 30.04.2018
 • 02.05.2018
 • 04.05.2018
 • 01.06.2018 po odpracowaniu  w Festyn Rodzinny 27.05

21 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum:

 • 02.11.2017
 • 03.11.2017
 • 20.04.2018 dzień zdawania j. obcego kl. III gimn
 • 30.04.2018
 • 02.05.2018
 • 04.05.2018
 • 01.06.2018

22 Egzaminy poprawkowe 20.08. – 22.08.2018