81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie Nr 34/2020

Dyrektora ZSO w Michowie

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy ZSO od 26 X 2020 r. do 08 XI 2020 r.

 ( zdalne nauczanie w IV – VIII, stacjonarne w I – III )

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ). Z późniejszymi zmianami.

 

§ 1

 1. W dniach 26 X 2020 r. – 08 XI 2020 r. klasy IV – VIII uczą się zdalnie. Klasy I – III – stacjonarnie.
 2. Plan pracy szkoły i rozkład zajęć nie ulegają zmianie.
 3. Nauczyciele, którzy uczą w klasach IV – VIII i I – III oraz w świetlicy – pracują zdalnie ze szkoły w klasach IV – VIII, a stacjonarnie z I – III.
 4. Jeżeli nauczyciel uczy tylko w IV – VIII i nie ma godzin w świetlicy, dopuszczam pracę zdalną z domu, po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora ZSO.
 5. Nauczyciel przebywający w kwarantannie w domu, za zgodą dyrektora i po wyrażeniu woli pracy, może pracować zdalnie.
 6. Nauczyciele pracujący w świetlicy pracują stacjonarnie, świadcząc opiekę nad uczniami I – III. Godziny pracy świetlicy nie ulegają zmianie, chyba że zajdzie taka potrzeba organizacyjna. Nie wiąże się to jednak ze zmniejszeniem liczby przepracowanych godzin nauczycieli.
 7. Dzieci I – III dowożone są do szkoły normalnie, wg dotychczasowego rozkładu. O zasadności drugiego odwozu zadecydują względy organizacyjne.
 8. Nauczanie przedmiotów: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, geografii, chemii, biologii prowadzimy w TEAMSIE w postaci video lekcji. Nauczyciele uczący w klasie ustalają limit czasu nieprzekraczający 90 minut dziennego limitu videolekcji.
 9. Pozostałe przedmioty nauczanie są za pomocą dziennika Librus i innych platform edukacyjnych, np. e – podręczniki.pl czy zdalne lekcje na platformie MEN.
 • Zaleca się zróżnicowane prowadzenie lekcji w ciągu dnia. Za ustalenia w tej mierze odpowiada wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w klasie.
 • Pracujemy wg dotychczasowego planu w realnym czasie pracy każdego nauczyciela i każdej klasy, nie przewiduje się w tej mierze żadnych odstępstw.
 • Wychowawcy odpowiadają za przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zdalnego nauczania w swojej klasie i poinformowanie o tym dyrektora.
 • Lekcje w TEAMSIE trwają 30 minut, z 15 minutowym przygotowaniem całej klasy, czasem na zebranie uczestników.
 • Pedagog pracuje stacjonarnie dla klas I – III i zdalnie z klasami IV – VIII ze szkoły.
 • Zajęcia z uczniem z klasy IV a odbywają się zgodnie z wolą rodzica – zdalnie lub stacjonarnie. Za uzyskanie tej informacji odpowiada nauczyciel wspomagający. Pozostałe zajęcia rewalidacyjne oraz gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna odbywają się zdalnie.
 • Logopeda pracuje stacjonarnie z I – III, a zdalnie z IV – VIII ze szkoły.
 • Zajęcia z godzin dyrektorskich organizujemy stacjonarnie dla I – III, zdalnie dla IV – VIII.
 • Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla I – III realizujemy stacjonarnie, dla IV – VIII – zdalnie.
 • Tryb wchodzenia do szkoły klas I – III nie zmienia się.
 • Biblioteka pracuje stacjonarnie dla I – III, a zdalnie dla IV – VIII.
 • Uczniowie I – III wychodzą na przerwy naprzemiennie ( na jednej przerwie jedna klasa ), wg grafiku ustalonego przez nauczycieli I – III, bezwzględnie w maskach.
 • Dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele I – III ( kto wypuszcza na przerwę, dyżuruje na niej ).
 • Proszę dołożyć wszelkich starań w bieżącym wypełnianiu dokumentacji nauczania/opieki, bo będzie to podstawą świadczenia pracy i zapłaty za nią.
 • Podstawą obecności ucznia jest zalogowanie się w TEAMSIE ( udział w lekcji ) i odbiór wiadomości od nauczyciela w Librusie w realnym czasie trwania lekcji. Nie dopuszcza się dowolności czasowej w tym względzie.
 • Nauczyciel zamieszcza informacje w Librusie ( dla uczniów ) w realnym czasie lekcji, ani wcześniej, ani później. Sprawdza obecność.
 • Wychowanie fizyczne w klasach IV – VIII realizujemy, przesyłając układy ćwiczeń podczas każdej lekcji.
 • Zespoły nauczycieli uczących w danej klasie ustalą równomierne obciążenie pracami między różnymi przedmiotami. Priorytetowo traktujemy przedmioty egzaminacyjne: matematykę, j. polski, j. angielski.
 • Jeżeli nie odbyły się wszystkie konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym, będą przełożone. Kurator Oświaty wyda zarządzenie zmieniające terminy II etapu konkursów przedmiotowych.
 • Nieuzupełnienie na bieżąco dokumentacji nauczania/opieki będzie traktowane jako nieobecność w pracy.
 • Zajęcia SKS – stacjonarne zostają zawieszone na dwa tygodnie. Można je odbyć w trybie zdalnym.
 • Zastępstwa stałe utrzymuje się w mocy podczas zdalnego nauczania.
 • Stołówka szkolna funkcjonuje dla klas I – III i grupy przedszkolnej. Zasady bez zmian.
 • Praktyki uczniowskie i studenckie w IV – VIII zostają zawieszone.
 • Klasy IV – VIII nie mogą korzystać z obiadów podczas zdalnego nauczania.
 • Bezwzględnie nie wolno nagrywać lekcji pod sankcją odpowiedzialności prawnej.
 • Dzieci do 16 roku życia między 8.00 a 16.00 nie mogą bez opieki wychodzić z domu, tak więc dzieci z Michowa i nieobjęte dowozami muszą być przyprowadzane do szkoły i odbierane z niej przez dorosłego opiekuna.
 • Rodzice dzieci dowożonych, jeśli podejmą decyzję o stałym osobistym dowożeniu dziecka do szkoły, proszeni są o poinformowanie dyrektora o tym fakcie.
 • Każdy uczeń z nauczycielem każdego przedmiotu ma omówić kanał informacyjny przeznaczony do zdalnej nauki. Bezwzględnie proszę tego przestrzegać, bo tym razem będą odnotowywane nieobecności uczniów. Zdalne nauczanie to nie czas wolny, to czas intensywnej nauki i każdy uczeń ma się wykazać odpowiedzialnością.
 • Panie sprzątające z rewirów objętych zdalnym nauczaniem wspomagają w pracy panie sprzątające w klasach objętych stacjonarnym nauczaniem.
 • Z racji kupienia parownicy do dywanów można w klasach I – III i świetlicy położyć dywany, które codziennie będą poddawane parowej dezynfekcji.
 • Wszelkie inne, nieujęte w zarządzeniu sprawy będą komunikowane codziennie w Librusie. Zobowiązuję więc wszystkich rodziców, uczniów i nauczycieli do traktowania wiadomości w dzienniku elektronicznym jako ,,gorącej linii.’’

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie w dniu 26 X 2020 r.

Bożena Morawska

Dyrektor ZSO

Zapraszamy do komentowania!

,