81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora ZSO

 z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie  obowiązkowego zdalnego nauczania

 

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, ( Dz. U. poz. 493 )

Zarządzam:

 § 1

 1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów ZSO w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w dzienniku elektronicznym Librus – https://portal.librus.pl/rodzina, https://portal.librus.pl/szkola .
 2. Odbywanie codziennych zajęć, wg obowiązującego planu lekcji, przez wszystkich nauczycieli i uczniów, poprzez logowanie się do dziennika o ustalonej porze wynikającej z planu lekcji, wpisywanie tematu lekcji, wysyłanie uczniom w wiadomości materiału dotyczącego lekcji, polecenia o wykonaniu określonych ćwiczeń, sprawdzaniu obecności uczniów na podstawie odczytania wiadomości w ciągu 45 minut lekcji.
 3. Posiłkowanie się przez nauczycieli przy zdalnym nauczaniu z licznych platform, stron edukacyjnych, poczty elektronicznej, wiadomości telefonicznych, w messengerze, e – learningu, grup na Facebooku itp.
 4. Zdiagnozowanie możliwości w zakresie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców klas we współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi w oddziale. Pomoc w tym zakresie.
 5. Koordynowanie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców oddziałów we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.
 6. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkich uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego, nauczyciela wspomagającego w formie zdalnej.
 7. Ograniczenie przerabianego materiału przedmiotowego do wyłącznie podstawy programowej.
 8. Równomierne obciążenie uczniów pracą w ciągu dnia, tygodnia w porozumieniu wszystkich nauczycieli uczących w oddziale pod kierunkiem wychowawcy klasy.
 9. Konsultacje dla rodziców i uczniów u nauczycieli w formie wiadomości na Librusie, emaili, wiadomości telefonicznych, rozmów telefonicznych itp.
 10. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
 11. Monitorowanie postępów w nauce uczniów poprzez uzyskiwanie od uczniów zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, emaili, scanów, zdjęć, poprzez odbycie rozmów na scype, czacie, wiadomości itp
 12. Ocenianie kształtujące i wspierające dostosowane do sytuacji kryzysowej panującej w kraju.
 13. Realizację wszystkich zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających, wyrównawczych indywidualnie z każdym uczniem poprzez dziennik elektroniczny, emaile, wiadomości i inne w uzgodnieniu z rodzicem, poza spotkaniami w rzeczywistości.
 14. Korzystanie przez uczniów i nauczycieli wyłącznie z zasobów elektronicznych, a papierowych tylko tych dostępnych w domu ucznia i w domu nauczyciela.
 15. Dokumentowanie pracy nauczyciela w dzienniku elektronicznym, w plikach Word o innych formach pracy poza Librusem itp. Przesłanych po 10 kwietnia Dyrektorowi ZSO.
 16. Rozwiązywanie wszelkich kwestii trudnych i spornych na korzyść ucznia i w trosce o jego bezpieczeństwo rzeczywiste, psychiczne, cyfrowe.
 17. Informowanie rodziców o postępach w nauce ucznia poprzez dziennik elektroniczny, email, wiadomość telefoniczną, rozmowę telefoniczną, czat, scype itp.

 § 2

 1. Opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie ZSO oraz w dzienniku elektronicznym administratorom.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

 

Bożena Morawska

Dyrektor ZSO

Zapraszamy do komentowania!

,