81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie Nr 10/2017

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie z dnia 04 kwietnia 2017 r.

w sprawie rekrutacji uzupełniającej do klasy VI b sportowej i VII b sportowej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Michowie

na rok szkolny 2017/2018

 

 Na podstawie Uchwały Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Michów z dnia 30 marca 2017r. (Załącznik Nr 1 do powyższej Uchwały) zarządzam co następuje:

 § 1

 Ustalam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do klasy     VI b sportowej i VII b sportowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018:

 

Lp. Czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy VI b sportowej i VII b sportowej, wraz z kserokopią skróconego odpisu akty urodzenia. od 04 kwietnia 2017r. do 10 kwietnia 2017r. (do godz. 15.00)
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych w klasach: VI b i VII b.   11 kwietnia 2017r. godzina 9.35

§ 2

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Bożena Morawska – przewodnicząca,
  2. Grzegorz Białek – sekretarz,
  3. Krzysztof Targoński – członek,
  4. Bogdan Białas – członek,
  5. Mariusz Morawski – członek,
  6. Radosław Remiszewski – członek,
  7. Beata Fuszara – członkini,
  8. Ewa Wronowska – członkini,
  9. Zenobiusz Firczuk – członek,
  10. Krzysztof Karpiński – członek.

§ 3

Komisję rekrutacyjną proszę o przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy VI b i VII b sportowej, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

§ 4

Druk Wniosku jest dostępny w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (www.zsomichow.pl).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

§ 6

Zarządzenie zostaje opublikowane na stronie internetowej szkoły, wywieszone w budynku szkoły oraz przekazane do Szkoły Podstawowej w Katarzynie.

 Załączniki:

Wniosek o przyjecie do klasy sportowej.

 

Bożena Morawska

                                                                                                               Dyrektor ZSO

 

Zapraszamy do komentowania!

,