81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

TERMINARZ  REKRUTACJI  DO KLAS SPORTOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

IV klasa Szkoły Podstawowej

I klasa Gimnazjum

 

  • 23 marca 2015r. – 10 kwietnia 2015r. – składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum ogólnodostępnego, do klas sportowych.
  • Między 10 kwietnia 2015r. a 30 kwietnia 2015r. – badania lekarskie.
  • od 04 maja 2015r. – 12 czerwca 2015r. – sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych.
  • 26 czerwca 2015r. – 30 czerwca 2015r. – składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów do gimnazjum.
  • 1 lipca 2015r. godz.10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 1 lipca 2015r. od godz.10.00 – 3 lipca 2015r. godz. 13.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.
  • 06 lipca 2015r., godz.10.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do

 

UWAGA!

Kandydaci przy składaniu podań o przyjęcie, proszeni są o przedstawienie do wglądu skróconego odpisu aktu urodzenia.

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,